HAKKIMIZDA

Derneğimiz; toplumda afet bilinci, çevre tahribatı ve iklim değişikliğine yönelik risk farkındalığı oluşturmak ile afetlere hazırlık ve önlem alma alışkanlığını yaygınlaştırmak; “afetlerin meydana gelmesi durumunda ise imkanlar ölçüsünde müdahale çalışmalarına katkı sunarak arama kurtarma çalışmalarına gerekli iş güvenliği önlemleri alınması suretiyle katılmak” amacı ile kurulmuştur. Gerek doğal, gerekse insan kaynaklı afetlerin insan, çevre ve bütünsel olarak ekosisteme yönelik yıkıcı etkilerine karşı, ‘etkin risk azaltma’ yaklaşımını ve bilimsel düzlemde geliştirilen ‘bütünleşik afet yönetimi sistemini’ destekler. Bu doğrultuda yaygın aydınlatma faaliyetleri ile toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmayı; yine toplumda afetlere karşı hazırlık ve risklere karşı önlem alma alışkanlığını yaygınlaştırmayı; afet sırasında ve sonrasında afetten etkilenenlere her türlü ekonomik, sosyal destek, dayanışmayı temel amacı olarak kabul eder. İnsan yaşamını, toplum sağlığını, sosyal adaleti, kamu yararını ve ortak aklı temel ilke edinir. Doğal çevreyi, içerisinde yaşayan tüm canlılar ile birlikte (ekosistemi)korumayı, insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel varlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasını temel önceliği olarak görür. Afetler konusunda en önemli sorunun afet öncesine dair bilgi, bilinç, farkındalık, hazırlık, önlem alma ve riski azaltma sorunu olduğunu görerek, bu konulara dair çalışmalar yapmaya yöneldik. Konuya dair ulusal ve uluslararası faaliyetleri, mevzuatı, akademik çalışma ve bilimsel araştırmaları gözden geçirdiğimizde, karşımıza genel anlamıyla risk azaltma olgusu çıkmaktadır. Bu gerçekten hareketle; etkin risk azaltma faaliyetlerini önceleyen, bu konuda yaygın eğitim, aydınlatma ve farkındalık çalışmaları yapan, bununla birlikte afete maruz kalan yurttaşlarımızın da yaralarını saran, onları yalnız, savunmasız ve dayanışmasız bırakmayan bir DERNEK çatısına ihtiyaç olduğuna karar kılarak, İZ-AFED'i kurduk. Afetlere dirençli ülkelerin deneyimlerinin birikimi olarak, HYOGO ve SENDAİ konferans bildirgelerini; bu bildirgelerde yer alan bilimsel ve evrensel ilkeleri destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Stratejik Afet Risklerini Azaltma kuruluşu UNISDR ((United Nations International Strategy for Disaster Reduction) tarafından desteklenen, risk yönetimine endeksli, 'Bütünleşik Afet Yönetim Sistemini' destekliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.


325 Faal Üye
22 Etkinlik
122 Fotoğraf